Jako podnikatelé můžete podle zákona o rezervách vytvářet daňové rezervy na opravy hmotného majetku, který je ve vašem vlastnictví anebo jste v pozici pachtýře hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu. Jestliže majetek modernizujete, rekonstruujete, nebo-li technicky zhodnocujete, pak pro tyto účely daňovou rezervu tvořit nemůžete. Rezervu podle tohoto zákona nevytvoříte ani pro případ vzniku škody, pravidelné opravy anebo pro likvidaci majetku.

Výše daňové rezervy potřebné pro opravu hmotného majetku se stanoví rozpočtem nákladů, který je nutné provést před zahájením tvorby rezervy. Za příslušné zdaňovací období se poté uplatní podíl rozpočtu nákladů, počínaje rokem, kdy je zahájena tvorba rezervy až do zdaňovacího období, které předchází období, kdy se se zahájením opravy počítá. U movitého majetku může být rezerva stanovena ve vazbě na objem jeho výkonu v technických jednotkách. Při výpočtu výše rezervy na zdaňovací období se tak vychází z rozpočtu na samotnou opravu a objemu výkonu, který se předpokládá a součtu objemů skutečných objemů výkonu za zdaňovací období. Finanční prostředky odpovídající uplatněnému podílu je přitom třeba skutečně uložit na zvláštní bankovní účet !

Jak dlouhá bude doba, po kterou můžete rezervy na opravy hmotného majetku tvořit ? Daňová rezerva nesmí být nikdy tvořena pouze jedno zdaňovací období. Přitom maximální doba tvorby rezervy nesmí překročit 3 zdaňovací období, pokud se jedná o majetek zatříděný ve 2. Odpisové skupině, 6 zdaňovacích období bude-li majetek patřit do 3. Odpisové skupiny, 8 zdaňovacích období, patří-li do 4.odpisové skupiny a maximálně 10 zdaňovacích období, pokud se jedná o majetek zatříděný do 5. Nebo 6. Odpisové skupiny, kdy se jedná o vymezení odpisových skupin dle zákona o daních z příjmů.

Tvořili jste rezervu na opravu hmotného majetku a nepodařilo se vám opravu zahájit nejpozději ve zdaňovacím období, které následovalo po období, kdy jste zahájení opravy předpokládali? Pak musíte v tomto zdaňovacím období rezervu zrušit celou nebo její zůstatek a upravit tak základ daně. Obdobně to platí i pro případ, kdy rezervu nevyčerpáte nejpozději ve zdaňovacím období, které následovalo po období, kdy jste oprávu zahájili. Oprava je zahájena fyzickým prováděním prací přímo na věci, která je předmětem opravy. O možnostech tvorby rezerv na opravy vašeho majetku se můžete poradit v naší daňové kanceláři. Pěkný den přeje Karin Lišková !

 

publikováno: 29.9.2014