Ačkoliv účinnost povinnosti evidovat a hlásit tržby, tzv. EET, nastane pravděpodobně až od druhé poloviny roku 2016, vznikne každému plátci DPH již od 1. ledna roku 2016 povinnost podávat nové hlášení nazvané jako "kontrolní hlášení" ve smyslu § 101c zák. č. 235/2004 Sb., účinném od 1.1.2016.  

Kontrolní hlášení se bude podávat  pouze elektronicky. Údaje se budou uvádět ve formátu a struktuře, která umožní správci daně dálkový přístup.

Data, která budou vykázána v kontrolním hlášení u dodavatele, se automaticky spárují s daty, které v kontrolním hlášení nahlásí odběratel. Kontrolní hlášení však nebude obsahovat souhrn fakturačních údajů, aby z nich bylo možné rozpoznat obchodní strategii nebo obchodní tajemství plátců (například marži nebo předmět obchodu). Z kontrolních hlášení bude možné zjistit pouze mezi kým a kdy proběhl obchod a celková cena fakturovaného plnění.

Kontrolní hlášení bude povinné od ledna 2016, respektive v 1. čtvrtletí 2016. První kontrolní hlášení se tedy budou podávána do 25. února příštího roku, respektive do 25.dubna 2016. Interval podání bude měsíční pro právnické osoby bez ohledu na jejich zdaňovací období pro DPH. Fyzické osoby budou povinné podávat kontrolní hlášení ve stejném intervalu jako bude jejich zdaňovací období pro DPH.

Za nepodání kontrolního hlášení budou sankce. Kdo své povinnosti ohledně kontrolního hlášení k DPH nesplní, čekají ho automaticky pokuty. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván; 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván; 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně; doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Naše účetní a daňová kancelář, v rámci zastupování klientů před orgány finanční správy, zajišťuje klientům podání daňových tvrzení, hlášení a další potřebné korespondence prostřednictvím datové schránky daňového poradce nebo po dohodě s klientem podání prostřednictvím jeho datové schránky. Klientům tak šetříme čas, který mohou věnovat svému podnikání a administrativu přenechat nám.

Naše technické zázemí zabezpečí, abychom i od 1. ledna 2016 byly schopni generovat data, která budou povinnou součástí nového kontrolního hlášení. Aktuálně plynule evidujeme a zajištujeme přenos dat, která se povinně uvádí v kontrolních hlášeních, kterými jsou dnes „souhrnné hlášení“ a „výpis z daňové evidence dle § 92“ a samozřejmě podání přiznání k dani z přidané hodnoty.