Ing. Karin Lišková

daňový poradce

záznamy vysílání zobrazíte proklikem

TISKOVÁ ZPRÁVA

Senát zamítl doprovodné daňové zákony k novému občanskému zákoníku

Dnešní zamítnutí doprovodné daňové legislativy související s novým občanským zákoníkem platným k 1. 1. 2014 Senátem Parlamentu České republiky znamená významnou komplikaci jak pro podnikatele, pro občany i státní správu. Navrhovaná novela daňových zákonů obsahuje zcela zásadní rozsah změn. Jen u daně z příjmů jde o téměř devět set novelizačních bodů. Přesto, že Komora daňových poradců ČR k předloženým novelám měla již v průběhu legislativního procesu množství komplexních a zásadních připomínek, je v tuto chvíli nutné primárně vzít v úvahu rozsah a vzájemnou provázanost změn, které novely obsahují. Jestliže má dojít k tomu, že Ministerstvo financí bude tyto novely měnit v řádu několika dní bez standardního legislativního procesu a připomínkového řízení, nemůže to z podstaty a principu věci dopadnout jinak, než špatně. Je nutné si uvědomit, že zrušením konceptu nové daně z nabytí nemovitých věcí a přepokládaného přesunu daně darovací a dědické pod daně z příjmů fakticky znamená zásadní přepracování současného zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. To rozhodně není možné kvalitně provést v řádu několika dní.

Dle názoru Komory daňových poradců ČR změny v oblasti daní musí projít důkladnou diskusí jak mezi politickými reprezentacemi, tak v odborné veřejnosti. Daně musí být poplatníkům srozumitelné a ze strany státu spravovatelné. Senát může ve věcech, které nesnesou odkladu, upravit tuto legislativu formou zákonného opatření. Tím však vylučuje z legislativního procesu veřejnost a zároveň vytváří prostor vládě navrhnout další změny, které již nebudou podléhat řádnému legislativnímu procesu a pravděpodobně by při standardním běhu připomínkového řízení, ať už z hlediska věcného nebo legislativního, neprošly. Navíc zákonné opatření podléhá následnému schválení novou sněmovnou, tedy bude platit pouze za předpokladu, že budoucí sněmovna se ztotožní s jeho zněním. Vytvoření takovéto kritické legislativní situace a sázku na budoucí výsledek voleb lze hodnotit jako zcela nezodpovědné.

Z výše uvedeného vyplývá, že je velké riziko, že výsledkem bude velmi nekvalitní právní norma, která bude daleko horší než projednávané tisky. Takováto právní norma velmi pravděpodobně přinese mnohé výkladové problémy, a to může vést k absurdním zdaněním, a na druhé straně ke stejně absurdnímu nezdanění v řadě situací, které nelze díky rozsahu změn a krátkému časovému prostoru předem odhadnout. Řešení formou zákonného opatření může uvrhnout zejména podnikatele do výrazné nejistoty. I při rychlém postupu nelze předpokládat, že by úprava byla publikována ve Sbírce zákonů dříve než v prosinci 2013. Lze tedy očekávat, že se podnikatelé, státní správa a občané nebudou moci připravit na tak významné daňové změny související s rekodifikací soukromého práva s dostatečným časovým předstihem před nabytím účinnosti. Takovéto řešení je zcela vadné a chaotické, způsobí množství komplikací a právní nejistoty na straně daňových subjektů, ale i správců daně, a může v konečném efektu ohrozit výběr daní. 

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4463 daňových poradců.

V Brně 12. září 2013

Ing. Martin Tuček, prezident KDP ČR Ing. Petra Pospíšilová, viceprezidentka KDP ČR Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR

 

Zdroj: www.kdpcr.cz (cit. 13.9.2013)

Než začnete používat tento webový server, pečlivě si přečtěte tyto podmínky. Používat ho můžete pouze za předpokladu, že s těmito podmínkami souhlasíte. Materiály z tohoto webového serveru můžete načítat výhradně pro Vaše osobní použití, za předpokladu, že zachováte všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv. Tyto materiály nesmíte žádným způsobem upravovat, veřejně vystavovat či šířit nebo jinak použít pro veřejný či komerční účel. Materiály na tomto webovém serveru jsou chráněny autorským právem.

Pokud z tohoto webového serveru stáhnete software, pak tento můžete stahovat a instalovat jen v případě, že si přečtete a přijmete podmínky Licenční smlouvy pro tento software. Licenční smlouva je součástí software nebo je jeho přílohou.

Informace, na které se nevztahuje Ochrana soukromí, tedy vše co zašlete na tento webový server, nebudou považovány za chráněné. Tyto informace můžeme kopírovat, zveřejňovat, šířit a začleňovat do webových stránek a to pro jakékoliv nekomerční a komerční účely. Na tento webový server nesmíte zasílat informace, které porušují jakýkoliv zákon.

Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme na tomto webovém serveru pouze pro Vaše pohodlí. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte naše webové stránky. Nepřezkoumávali jsme všechny odkazy na webové stránky třetích stran a nemáme vliv a neneseme zodpovědnost za žádnou z těchto webových stránek, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Materiály poskytnuté na tomto webovém serveru jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez záruk jakéhokoliv druhu. Neručíme za správnost a úplnost materiálů na tomto webovém serveru. Můžeme kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto webovém serveru. Nezavazujeme se, že budeme tyto materiály aktualizovat, tyto materiály nemusí být aktuální.

V žádném případě nebudeme odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu, které by vznikly na základě používání, neschopnosti používat nebo na základě výsledků používání tohoto webového serveru a jakéhokoliv webového serveru, na který tento server odkazuje. Za tyto škody nebudou odpovídat i jiné třetí strany zmíněné na tomto webovém serveru.

 

Záruky daňových poradců

Zárukou pro klienty daňových poradců je kromě složení vysoce náročných a sofistikovaných odborných zkoušek také regulace činnosti poradců zákonem o daňovém poradenství. Bezpodmínečné je také povinné pojištění poradců na případné škody z daňových rad.  

 

 

Objednat služby daňového poradenství můžete telefonicky nebo písemně na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě potřeby ústního poradenství si můžete dohodnout konzultaci v naší kanceláři anebo v sídle Vaší firmy. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, kdy následně obdržíte nabídkovou cenu za zpracování Vašeho dotazu písemnou formou.

 

Služba daňového poradenství je pro níže uvedené situace zpoplatněna, a to částkou:

  • Poradenství ústní formou za každou i započatou hodinu  Kč 600,- + cestovní a věcné náklady poradce
  • Vypracování daňové analýzy nebo daňového stanoviska písemnou formou od Kč 1.000,-  dle rozsahu
  • (uvedené ceny neobsahují DPH)

Daňová analýza je za dále uvedených podmínek dokumentem se zárukou, na který se vztahuje profesní odpovědnost pro případ, že na základě jeho použití vznikne daňovému poplatníkovi škoda ve smyslu obecných podmínek pro poskytování daňového poradenství.

 

 

 

Objednatel provádí úhradu za daňového poradenství v termínu:

  • V hotovosti při provedení daňového poradenství ústní formou.

V případě poskytování daňového poradenství písemnou formou, bude služba provedena po úplném zaplacení požadované částky. Zaplacení částky se považuje za uskutečněné dnem, kdy bude požadovaný obnos připsán na účet poskytovatele. Objednatel obdrží odpověď na písemný dotaz nejpozději poslední den, který byl určen objednatelem k poskytnutí daňového poradenství (viz výše), a to jen v případě, bude-li požadovaná částka připsána nejpozději v tento den na účet poskytovatele. V případě, že poskytovatel neobdrží úplatu za poskytnutí daňového poradenství nejpozději v den splatnosti, je oprávněn poskytnutí daňového poradenství odmítnout, a toto odmítnutí sdělí objednateli písemnou formou na elektronickou kontaktní adresu objednatele. Přijetí závazné objednávky sdělí poskytovatel obratem na kontaktní email objednatele.

 

Práva a povinnosti objednatele a poskytovatele

Objednatel má právo na poskytnutí daňového poradenství poskytovatelem v termínu, který určí v závazné objednávce, a to při splnění platebních podmínek, které určí poskytovatel. Objednatel má právo na ochranu údajů, které sdělí pro účely provedení a vyúčtování daňového poradenství. V případě, že požadavek objednatele na daňové poradenství písemnou formou směřuje k řešení specifického daňového případu, má poskytovatel právo vyžádat si bližší informace od kontaktní osoby objednatele. Poskytovatel má právo požadovat od objednatele úhradu dodatečných nákladů, které vzniknou v souvislosti s nezbytným zjištěním bližších informací, tak aby mohlo být písemné daňové poradenství provedeno odpovědně.

 

Poskytovatel zpracovává požadavek na daňové poradenství výhradně na základě informací, které mu objednatel poskytne v objednávce nebo dodatečně při zpracování požadavku objednatele. V případě, že objednatel nesouhlasí s tím, aby ho poskytovatel kontaktoval pro upřesnění dotazu, bere tímto na vědomí, že dotaz bude zodpovězen pouze na základě podaných informací v prvotní závazné objednávce. Za případné odchylky od správnosti písemného sdělení, které vzniknou v důsledku absence příslušných informací, nenese poskytovatel žádnou odpovědnost.

Objednatel má právo odstoupit od závazné objednávky v případě, že mu nebylo poskytnuto požadované poradenství v termínu, který požadoval v závazné objednávce, přičemž mu nebyly poskytovatelem sděleny žádné okolnosti, které by znemožňovali provedení poradenství. V případě, že byl řádně uhrazen poplatek za požadované daňového poradenství, a objednatel od závazné objednávky odstoupil, má nárok na vrácení zaplaceného poplatku v plné výši.

danovkaJsem vedena v evidenci Komory daňových poradců České republiky, pod ev. č.  4429 

 

Praxe v oboru účetnictví a daní od r. 1994.

 

Nabízím  

 

Poradenství a právní pomoc v oblasti daní

Zpracování daňových přiznání a hlášení

Zastupování v daňovém řízení

 

 

Pro nabídku služeb účetní kanceláře navštivte naše stránky www.kalie.cz

Číst dál: Nabídka a podmínky poskytování poradenství a právní pomoci      v oblasti daní

 

36 64x64Nabízím Vám daňového poradenství a právní pomoc v oblasti daní formou konzultací, provádění daňových analýz a zpracování daňových přiznání. Dále Vás mohu zastupovat při jednání se správcem daně, a to jak pro účely podání povinných přiznání a hlášení, tak při všech daňových řízeních.

 

Daňové poradenství, právní zastoupení a pomoc provádím na základě Smlouvy o poskytování daňového poradenství a kromě podmínek smlouvy se řídí obecnými podmínkami pro poskytování daňového poradenství. Tyto podmínky Vám ráda zašlu na vyžádání.

 

Potřebujete-li poradit jednorázově, můžete mě kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře . Obdržíte od nás nabídku ceny za zpracování dotazu.

 

Ochrana klientů je zajištěna povinným profesním pojištěním. Bez tohoto pojištění nelze daňové poradenství vykonávat.

více informací zde

 

 

 

 

Jmenuji se Karin Lišková. Soukromé praxi účetního poradenství a vedení účetnictví

se věnuji od roku 1994 na základě živnostenského oprávnění.

Od roku 2010 vlastním oprávnění poskytovat daňové poradenství jako členka Komory daňových poradců 

Od roku 2005 jsem členkou Komory certifikovaných účetních.

 

 

  

Proč si vybrat naši daňovou kancelář ?    

 

 

 

 

hledat

Navštivte nás

Návštěvníků

2872693
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
317
179
1704
5531
7996
23400
2872693

Předpověď na dnes
384

3.06%
4.11%
2.35%
1.16%
0.29%
89.03%

Vaše IP:44.211.26.178

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.